• Regulamin mors.store oraz Regulacje OWHD – Ogólne Warunki Handlowe dla Dropshippingu
     • ZAKRES PRZEDMIOTOWY
      Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Pośrednika usługi pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców.§ 1 Definicje.Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:a) Oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się do danego Towaru lub grupy Towarów administrowana przez Prowadzącego sklep/Użytkownika za pośrednictwem sklepu mors.store mająca na celu skojarzenie Klienta z Dostawcą na zasadach Dropshippingu;b) Cena – należność od Klienta dla Dostawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży przekazywana przy pośrednictwie Prowadzącego ofertę/Użytkownika;c) Dane osobowe – Zgodnie z art. 4 pkt 1) RODO: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;d) Dostawca / Sprzedawca – podmiot będący stroną umowy sprzedaży, Towaru prezentowanego w Ofercie internetowej, zawieranej z Klientem obowiązany do dostarczenia Towaru wraz z rachunkiem.e) Dropshipping – model logistyczny sprzedaży za pośrednictwem Oferty internetowej polegający na przeniesieniu procesu wysyłki, reklamacji oraz rozpatrywania zwrotów towaru na Dostawcę. Rola Prowadzącego ofertę/Użytkownika w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania Zamówień i przesyłania ich do Dostawcy, który realizuje wysyłkę towaru do Klienta. Ponadto Prowadzący ofertę/Użytkownik inkasuje należności i przekazuje je imieniem Klienta dla Dostawcy na jego rachunek bankowy, z zatrzymaniem należnej Prowizji. Prowadzącego ofertę/Użytkownik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży.f) Klient – osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, występująca w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 k.c Kodeksu cywilnego, która w ramach Oferty internetowej zobowiązuje Prowadzącego ofertę do PRZESŁANIA Zamówienia celem zawarcia Umowy sprzedaży z Dostawcą;

      g) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1145 z późn. zm.);

      h) Prowizja – wynagrodzenie należne Prowadzącemu ofertę od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów i przekazanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą.

      i) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

      j) Towar – stanowiące własność Dostawcy produkty prezentowane w Ofercie internetowej;

      k) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Dostawcą (sprzedającym) a Klientem (kupującym);

      l) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 roku, poz. 287);

      m) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 344);

      n) Ustawa o PTU – ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 106.);

      p) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Prowadzącego ofertę Dostawcy, zawierające w szczególności informację w zakresie ilości Towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą

      r) VAT – podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).

      s) RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

      § 2 Postanowienia ogólne.

      1. Przed przystąpieniem do udziału w ofercie internetowej należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w ofercie internetowej oznacza:

      1) akceptację postanowień Regulaminu oraz

      2) wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

      3) Zaznacza się, że mechanicznie NIEMOŻLIWE jest dokonanie zakupów na platformie pośredniczącej mors.store bez potwierdzenia informacji o przeczytaniu i akceptacji regulaminu.

      4) W ramach świadczonej przez Pośrednika usługi pośrednictwa Pośrednik dokonuje w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa zamówienia towaru od Sprzedawcy oraz uiszcza opłaty związane ze sprowadzeniem towaru do Klienta (z wyłączeniem cła i VAT od importu).

      5) W ramach usługi pośrednictwa Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Klienta towaru.

      6) Usługa pośrednictwa świadczona jest na podstawie konkretnych ustaleń pomiędzy Stronami.

      7) Klient składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Klienta zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz Klienta ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Klienta. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa lub ustaleń dokonanych przez strony.

      2. Oferta kierowana jest do osób fizycznych dokonujących czynności prawnych poza swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a więc występujących w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 k.c

      3. Prowadzący ofertę/Użytkownik nie jest stroną zawieranej przez Klienta Umowy sprzedaży. Prowadzący ofertę/Użytkownik / Pośrednik oferuje usługę pośrednictwa w zakupie Towaru opartą na modelu Dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie Zamówienia do Dostawcy oraz przekazanie imieniem Klienta Ceny.

      4. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca. Wyłączniu od tego podlegają towary, które bezpośrednio zostaną przesłane przez Pośrednika do Klienta.

      5. Wszystkie informacje zawarte w Ofercie internetowej, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Dostawcą, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

      6. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych w treści Oferty internetowej, z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części.

      7. W przypadku kiedy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od całości lub części umowy, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Kupującego zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Dostawcę zwrócona niezwłocznie od momentu skutecznego poinformowania Kupującego o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.

      8. Zdjęcia umieszczone na danej ofercie internetowej mają charakter informacyjny i mogą odbiegać od stanu otrzymanego Towaru (wynika to z odmiennej kalibracji ekranu u różnych Kupujących).

      9. Względem Prowadzącego ofertę/Użytkownika nie służą Klientowi żadne roszczenia powstałe w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży jest Dostawca.

      10. Prowadzący ofertę/Użytkownik odpowiada względem Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w zakresie przekazania Zamówienia do Dostawcy oraz w zakresie przekazania Dostawcy uiszczonych przez Klienta należności z tyt. zawartej Umowy sprzedaży, w szczególności Ceny.

      11. Wszelkie prawa autorskie do opisów oraz zdjęć składające się na prezentację Towaru przysługują wyłączenie Dostawcy. Dostawca udzielił Prowadzącemu ofertę/Użytkownikowi możliwości lub licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem wzmiankowanych zdjęć i opisów Towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do Dostawcy.

      12. Prowadzący ofertę/Użytkownik nie ma obowiązku udzielenia informacji w zakresie danych identyfikujących Dostawcę w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykorzystania dla celów konkurencyjnej działalności gospodarczej albo ograniczenia lub zakłócenia działalności gospodarczej Prowadzącego ofertę/Użytkownika. Informacje te, jako posiadające wartość gospodarczą, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Prowadzącego ofertę/Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010 z późn. zm.).

      13.Niezależnie od powyższego mors.store ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

       

      § 3 Składanie Zamówień.

      1. Realizacja usługi Prowadzącego ofertę w przedmiocie przekazania treści Zamówienia do Dostawcy inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem przycisku „Do koszyka” dostępnego na stronie oferty.

      2. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem przycisku „Do koszyka” jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

      3. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie towaru oraz innych informacji wymaganych na do realizacji zamówienia. Klient zobowiązuję się podać aktualne, pełne i dokładne dane umożliwiające dostarczenie przesyłki. mors.store nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku podania błędnych danych przez Klienta.

      4. Klient ma prawo zwolnić Prowadzącego ofertę ze zobowiązania do przekazania Zamówienia Dostawcy (rezygnacja z Zamówienia) także po kliknięci przycisku „Do koszyka” . Stosowne oświadczenie woli, powinno być wysłane do drogą elektroniczną w ciągu 12 godzin od kliknięcia przycisku „Do koszyka” na adres Prowadzącego ofertę. Jeśli Klient dokona płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji przez Dostawcę oraz wysłane tak prędko jak to możliwe. W związku z częściową automatyzacją składania opłaconych zamówień, anulowanie zamówienia na tym etapie jest niemożliwe.

      5. Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.

       

      § 4 Dokonywanie płatności. Ceny .

      1. Prowadzący ofertę/Użytkownik pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności, z tytułu Umowy sprzedaży, należnych Dostawcy od Klienta.

      2. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone na danych ofertach internetowych:

      a. podawane są w złotych polskich;

      b. są powiększane w kolejnych krokach realizacji zamówienia o koszty dostawy wynikające ze sposobu dostawy zamówienia od Dostawy do Klienta. W przypadku zakupu produktów od kilku Dostawców, koszty dostawy mogą być zwielokrotnione.

      3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Dostawcy od chwili kliknięcia przycisku „Do koszyka”.

      4. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności:

      – Przelew bankowy.

      – PayU

      5. Brak uznania należności z tyt. Ceny na rachunku Prowadzącego ofertę w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia, powoduje zwolnienie Prowadzącego ofertę z obowiązku przekazania treści Zamówienia Dostawcy (anulowanie Zamówienia).

       

      §5 Realizacja Zamówień.

      1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta uiszczenia Ceny wraz z kosztami dostawy, Prowadzący ofertę przekazuje Zamówienie Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności PRZESŁANIA Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Prowadzący ofertę przekazuje również imieniem Klienta Cenę za Towar należną Dostawcy.

      2. Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa Pośrednik przesyła Klientowi:

      1). treść niniejszego Regulaminu utrwaloną na trwałym nośniku,

      2). informację, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, aby usługa pośrednictwa mogła zostać wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, konieczne jest wyraźne żądanie Klienta w tym zakresie utrwalone na trwałym nośniku,

      3). informację, że Klient traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik rozpoczął usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy,

      4) Pośrednik podaje Klientowi pełną informację dotyczącą ostatecznej ceny świadczenia wraz ze wszelkimi kosztami oraz opis głównych cech świadczenia. Informacje dostępne są na stronie internetowej Pośrednika.

       

      3. Towar wysyłany jest w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania Ceny. Przewidywany czas dostawy Towaru wynosi 15-30 dni roboczych. Maksymalny czas dostawy Towaru do Klienta może wynosić do 90 dni roboczych. W przypadku braku przesyłki klient zobowiązany jest poinformować prowadzącego ofertę o jej braku przed upływem 60 dni od złożenia zamówienia.

      4. Klient, odbierając Towar, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Prowadzącego ofertę.

      5. W sytuacji gdy Towar nie dotrze do Klienta w podanym wyżej terminie, Klient powinien o tym poinformować Prowadzącego ofertę. Na żądanie Klienta zostanie mu zwrócona uiszczona Cena za Towar.

      6. Dostawca ma obowiązek dostarczyć Towar nieobarczony wadami.

      7. W przypadku doręczenia Towaru po otrzymaniu zwrotu Ceny, Klient zobowiązany jest do:

      a. zwrócenia przesyłki zawierającej Towar na adres Prowadzącego ofertę, albo

      b. powiadomienia Prowadzącego ofertę za pośrednictwem adresu email o chęci zatrzymania Towaru z jednoczesnym uiszczeniem Ceny.

      8. Pośrednik (Prowadzący ofertę) nie odpowiada za paczki, których nie odebrał Klient. Te zostaną ponownie nadane po zwrocie do nadawcy (Sprzedawcy) 1 raz.

      § 6 Uprawnienie do odstąpienia od umowy.

      1. Prowadzący ofertę informuje w imieniu Dostawcy, że każdemu Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 k.c przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (kosztów odesłania towaru).

      2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży (zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), składając Dostawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu – wiadomości mail. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać w treści numer zamówienia.

      3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów za dostawę Towaru. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres podany przez użytkownika za pośrednictwem przesyłki pocztowej z numerem nadania

      4. Dostawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odesłanego przez Klienta (będącego konsumentem), zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za towar. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Koszty prowizji  z tytułu wykonania usługi pośrednictwa przez pośrednika w przypadku zwrotu towaru nie zostają zwracane klientowi, a jedynie sama kwota towaru

      5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W razie kiedy zwrócony przez Klienta towar jest uszkodzony uszczerbek w jego wartości pokrywany jest z uiszczonej ceny. Jeżeli zaś zwrócony Towar jest w takim stanie, że jego dalsza odsprzedaż jest niemożliwa lub znacznie utrudniona Dostawca zalicza uiszczoną przez Klienta Cenę na poczet naprawienia szkody – Cena nie podlega zwrotowi.

      6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

      1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

      2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

      3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

      4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

      5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

      6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

      7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

      8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

      9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

      10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

      11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

      12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

      13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

      7. Pośredniczący pobiera 60% Ceny z tytułu zawieranej umowy Pośrednictwa. Umowa Pośrednictwa spełnia się po przekazaniu zamówienia do realizacji. Przed opłaceniem Umowy Pośrednictwa oraz Umowy Zakupu Klient otrzymuje warunki obu umów na nośniku trwałym, oświadczeniem, iż odstąpienie od Umowy Pośrednictwa po jej spełnieniu nie jest możliwe. W tej sytuacji klient może opłacić zamówienie lub do niego nie przystąpić (nie opłacić Ceny). Nieopłacone zamówienie jest anulowane po 7 dniach roboczych.

      § 7 Reklamacje dotyczące Towarów.

      1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku, a to na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Księga IV, Tytuł XI „SPRZEDAŻ”, DZIAŁ I „Przepisy ogólne” art. 535 i następne, z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie.

      2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres e- mail contact@mors.store Reklamacje rozpatrywane są w terminach ustawowych.

      § 8 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

      1. Prowadzący ofertę/Użytkownik podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Oferty internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

      2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu danej Oferty internetowej.

      3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

      4. Prowadzący ofertę/Użytkownik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

      § 9 Postanowienia końcowe.

      1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym ofertę a Klientem zostają poddane Sądowi powszechnemu właściwemu wg miejsca siedziby Prowadzącego ofertę.

      2. Zmiany dzienników ustaw aktów prawnych wskazanych w Regulaminie nie powodują konieczności zmiany Regulaminu.

      § 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

      KLAUZULA INFORMACYJNA

      1. Administrator danych osobowych

       Administratorem danych osobowych jest Nordmind Michał Bartosiński, ul Okrzei 23/58, 03-715 Warszawa, NIP 1181796166 , REGON 146493297 („Administrator”). Dane mogą być przekazywane osobą współpracującym z Administratorem danych osobowych tylko i wyłącznie w celach realizacji i obsługi zamówienia.

      2. Cele, podstawa prawna i czas przetwarzania danych

       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingu bezpośredniego w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

      3. Sprzeciw

       W związku z przetwarzaniem danych w celu marketingu bezpośredniego Administrator wskazuje, iż w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w takim celu. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator nie będzie przetwarzał danych do ww. celu, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

      4. Kategorie danych osobowych

       W celach wskazanych powyżej Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

       • imię,

       • nazwisko,

       • adres poczty elektronicznej,

       • numer telefonu,

      5. Źródła pozyskania danych

       Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z marketingiem bezpośrednim gromadzone są przez Administratora z powszechnie dostępnych źródeł, tj. z publicznych rejestrów i ewidencji: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz stron internetowych, portali branżowych itp.

      6. Kategorie odbiorców danych osobowych

       Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z udziałem których Administrator realizuje powyższe cele przetwarzania danych osobowych:

       • podmiotom współpracującym ze Administratorem w związku ze świadczeniem przez niego usług, tj. podmiotowi obsługującemu infrastrukturę IT systemów informatycznych Administratora, firmy windykacyjne, kancelaria prawna;

       • podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z przedmiotem realizacji usługi sprzedaży [pośrednicy procesu sprzedaży oraz producenci towarów lub usług].
       • organom administracji publicznej w ramach posiadanych przez nie uprawnień.

      7. Profilowanie

       Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

      8. Prawa podmiotów danych

       Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:

       • prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych;

       • prawo do sprostowania danych nieprawidłowych, w tym do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych również poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia;

       • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

       • prawo do ograniczenia przetwarzania;

       • prawo do przeniesienia danych, w tym do przeniesienia danych bezpośrednio do innego administratora;

       • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;

       • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

       W każdym momencie może Pani/Pan skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień zgłaszając odpowiednie żądanie do Administratora danych za pośrednictwem adresu e-mail: contact@mors.store lub w drodze korespondencji listowej na adres siedziby Administratora.

      9. Kontakt z Administratorem

       Wszelkie żądania, wnioski, zgłoszenia w związku z realizacją przez Panią/Pana praw, o których mowa powyżej, można kierować do Administratora:

       • pisząc na adres e-mail: contact@mors.store

       • pisząc na adres ul. Okrzei 23/58 03-715 Warszawa